logoPodklady pro zpracování ocenění

- pro ocenění bytové jednotky (*) výpisy z katastru nemovitostí - LV na jednotku, dům a pozemky (ne starší 3 měsíců)
- pro ocenění rodinného domu (*) výpisy z katastru nemovitostí - LV na dům a pozemky (ne starší 3 měsíců)
- (*) snímky z katastrální mapy k předmětným nemovitostem (ne starší 3 měsíců) popřípadě katastrálním úřadem ověřené geometrické plány (pokud došlo nebo dochází ke změně) - toto je třeba pouze některé BÚ
nabývací tituly - zejména dokumenty uvedené na příslušném LV k oceňované nemovitosti v části E (původní nabývací titul či tituly) popřípadě další kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, rozhodnutí o dědictví a pod.
- pro ocenění bytové jednotky (*) prohlášení vlastníka - údaje týkající se oceňované bytové jednotky
- v případě věcného břemen či jiného omezení uvedeného na výpisu z katastru nemvitostí - LV v části C je třeba doložit příslušnou listinu (smlouvu), kterou bylo věcné břemeno či jiné omezení zřízeno
- dokumentace ke stavbám - projekty, výkresy, náčrty podlahových ploch - v případě výstavby či rekonstrukce pak stavební část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s razítkem příslušného stavebního úřadu
- korespondence se stavebním úřadem - stavební povolení s doložkou o nabytí právní moci, popř. jiné doklady o legálnosti budovaných staveb, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí
- v případě výstavby či rekonstrukce sestavení rozpočtových nákladů
- případné nájemní smlouvy
- zjištění stáří všech objektů
- dříve vypracovaná ocenění nebo znalecké posudky

další podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí

- roční nájemné bez služeb
- daň z nemovitostí
- pojistné
- náklady na údržbu a správu
- odpisy
- kopie nájemních smluv, údaje o užitných plochách

Dokumenty označené (*) získáte na příslušném (v některých případech i na kterémkoliv - záleží na faktu, zda v příslušném území byla již katastrální mapa digitalizována či nikoliv) Katastrálním úřadu ČR, jedná se o tzv. veřejnou listinu. Prohlášení vlastníka je uloženo pouze na příslušném Katastrálním úřadu ČR.
V některých případech jsou akceptovány i dokumenty pořízené dálkovým přístupen do Katastru nemovitostí ČR (pozor - nezaměňovat s nahlížením do KN prostřednictvím internetu - toto má pouze informativní charakter a takto pořízené dokumenty není možno pro ocenění použít).
Dokumenty pořízené dálkovým přístupem do KN pro Vás můžeme vyhotovit v naší kanceláři.

V případě žádosti o hypoteční úvěr u Raiffeisenbank, a.s., si můžete stáhnout soupis potřebných dokladů ve formátu .pdf  (zde).

======================================================================================
Soupis uvedených podkladů je orientační, případ od případu se mohou potřebné podklady lišit - toto bude vždy upřesněno při osobní konzultaci konkrétního případu, nicméně zvýrazněné jsou většinou povinné.

!!   Všechny podklady předané ke zpracování ocenění budou po jeho dokončení vráceny objednateli. !!
======================================================================================

Ceny za ocenění (dle konkrétní nemovitosti bude sdělena na vyžádání) zahrnují zajištění základních potřebných výstupů z KN (listy vlastnictví, kopie snímku z KM).

Vztahuje se na veškeré výstupy z KN za předpokladu, že již byla v uvedené lokalitě dokončena digitalizace katastrální mapy. V ostatních případech dle dohody.